|
انتخاب زبان: فارسی English

گزارش های سالانه کیفیت هوا

گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1395

عنوان گزارش: گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1395

مشاهده گزارش
گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1394

عنوان گزارش: گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1394

نویسندگان (کیفیت هوا): سولماز احدی، محسن روشنی، مریم نادری

نویسندگان (هواشناسی): سارا تربتیان

نویسندگان (سیاهه انتشار و مدلسازی آلودگی هوا): حسین شهبازی

ناظر علمی: وحید حسینی

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراحی هنری: فاطمه تکلو

عکس: امید جعفرنژاد

چاپ: خرداد 1395

مشاهده گزارش
گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1393

عنوان گزارش: گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1393

نویسندگان: سولماز احدی، محسن روشنی، مریم نادری، سارا تربتیان، حسین شهبازی

ناظر علمی: وحید حسینی، حسین افشین

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراحی هنری: کانون ارتباطات و تبلیغات فراگرافیک - مرضیه رحیمی

عکس: لیلا نظری

نوبت چاپ: اول

چاپ: خرداد ماه 1394

مشاهده گزارش
گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1392

عنوان گزارش: گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1392

نگارش: سولماز احدی، شیما الماسی، محسن روشنی

داده برداری: واحد ابزار دقیق شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

طراحی هنری: مرضیه رحیمی

عکس: لیلا نظری، حشمت اله بسطامی

چاپ: خرداد ماه 1393

مشاهده گزارش
گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1391

عنوان گزارش: گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1391

نگارش: واحد پایش و پژوهش

داده برداری: واحد ابزار دقیق شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

طراحی هنری: سعید تقیان پور، ملیحه یاوری

عکس: نسیم خدیوی

چاپ: اول، مهر 1392

مشاهده گزارش
گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1390

عنوان گزارش: گزارش سالانه کیفیت هوای تهران در سال 1390

نگارش: واحد پایش و پژوهش - سولماز احدی، محمد علی نجفی، محسن روشنی

داده برداری: واحد ابزار دقیق شرکت کنترل کیفیت هوا

ویراستاری: شیما الماسی، لیلا نظری، حشمت اله بسطامی

طراحی جلد: حشمت اله بسطامی

چاپ: اول، مهر 1391

مشاهده گزارش