|
انتخاب زبان: فارسی English

گزارش های آلودگی مناطق شهرداری

عنوان گزارش: گزارشات آلودگی هوا و صدا در مناطق شهرداری تهران - منطقه 13

نویسندگان: ‫معصومه عباسیان - سارا تربتیان - الهام کریمی - حسین شهبازی‬

نظارت علمی: وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: مهسا خاکپناه

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: گزارشات آلودگی هوا و صدا در مناطق شهرداری تهران - منطقه هشت

نویسندگان: ‫معصومه عباسیان - الهام کریمی - حسین شهبازی‬

نظارت علمی: وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: مهسا خاکپناه

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: گزارشات آلودگی هوا و صدا در مناطق شهرداری تهران - منطقه دوازده‬

نویسندگان: ‫سولماز احدی - الهام کریمی - حسین شهبازی‬

نظارت علمی: وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: مهسا خاکپناه

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: شانزده ‫منطقه‬ ‫–‬ ‫تهران‬ ‫ی‬ ‫شهردار‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫ی‬ ‫آلودگ‬ ‫گزارشات‬

نویسندگان: ‫شهبازی‬ ‫حسین‬ ‫‪-‬‬ ‫کریمی‬ ‫الهام‬ ‫‪-‬‬ ‫ی‬ ‫احد‬ ‫سولماز‬

نظارت علمی: وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: مهسا خاکپناه

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: ‫یازده‬ ‫منطقه‬ ‫–‬ ‫تهران‬ ‫ی‬ ‫شهردار‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫ی‬ ‫آلودگ‬ ‫گزارشات‬

نویسندگان: ‫شهبازی‬ ‫حسین‬ ‫‪-‬‬ ‫کریمی‬ ‫الهام‬ ‫‪-‬‬ ‫ی‬ ‫احد‬ ‫سولماز‬

نظارت علمی: وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: امید جعفرنژاد

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: گزارشات آلودگی هوا و صدا در مناطق شهرداری تهران - منطقه سه

نویسندگان: سولماز احدی، حسین شهبازی، الهام کریمی

نظارت علمی: وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: امید جعفرنژاد

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: گزارشات آلودگی هوا و صدا در مناطق شهرداری تهران - منطقه چهار

نویسندگان: سولماز احدی، حسین شهبازی، الهه امیری

نظارت علمی: وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: امید جعفرنژاد

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: گزارشات آلودگی هوا و صدا در مناطق شهرداری تهران - منطقه یک

نویسندگان: سولماز احدی، حسین شهبازی، الهه امیری، محسن روشنی

نظارت علمی: وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

طراح جلد: مهسا خاک پناه

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: گزارش آلودگی هوا و صدا در منطقه 2 شهرداری تهران طی سال های 1392 تا 1393

تهیه کنندگان: سولماز احدی، محسن روشنی، حسین شهبازی و ساناز زبانی

ویرایش: اول

مشاهده گزارش