|
انتخاب زبان: فارسی English

پروژه های شاخص

پروژه سیاهه انتشار شهر تهران
مدل پیش بینی آلودگی هوا
ارزیابی جامع آلایندگی هوای تهران بزرگ (سپهر)
بررسی میزان غلظت گاز رادون در هوای اماكن سربسته شهر تهران
آلودگی واقعی منابع متحرک RDE
اندازه گیری جامع و مداوم غلظت الياف آزبست در هواي شهر تهران
منشا یابی ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون در شهر تهران