05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397  |   | ورود به سایت

 

تقسیم بندی آلودگی هوا

مواد آلاینده هوا را به چند طریق می توان تقسیم بندی کرد.

 • از نظر منشاء آلودگی
 • از نظر حالات فیزیکی آلاینده
 • از نظر شیمیایی
 • از نظر فیزیولوژیکی
 • از نظر فرم آلودگی

تقسیم بندی از نظر منشاء آلودگی

این منشاء می تواند طبیعی و مصنوعی باشد. آلانیده های طبیعی نظیر ذرات و خاکستر آتشفشان و گازهای ناشی از آن، فساد مواد آلی و اجساد حیوانات و بقایای تنه درختان که تحت تاثیر باکتری ها تولید فساد می کنند، آلاینده های مصنوعی از طریق انشان تولید و به فضا فرستاده می شوند که این آلاینده ها می تواند آلی یا صنعتی باشند. آلاینده های صنعتی یا ثابت اند یا متحرک. منابع ثابت مانند کارخانجات که از نظر اهمیت به ترتیب عبارتند از: نیروگاه، پتروشیمی، کارخانجات مواد شیمیایی و تولید مصالح ساختمایی.

تقسیم بندی از نظر حالات فیزیکی آلاینده

در این تقسیم بندی آلاینده ها در دو گروه گازها و بخارات و گروه آئروسل ها مجزا می شوند. آئروسل ها خود به دو گروه ذرات جامد و ذرات مایع تقسیم بندی می گردند.

 • آئروسل ها: پراکندگی ذرات میکروسکوپی جامد یا مایع در محیط گازی مانند دود و میست.
 • غبار: ذرات جامدکه از مواد کلوئید بزرگتر بوده و قادرند موقتا در هوا و یا گاز دیگری بصورت تعلق در آیند این ذرات تمایلی به چسپندگی ندارند.
 • قطره: ذره کوچک مایع دارای اندازه و وزن خصوصی که در شرایط سکون سقوط کند اما ممکن است در شرایط توربولانس بصورت معلق باقی بماند.
 • خاکستر فرار :ذرات بسیار کوچک خاکستر که در اثر احتراق مواد سوختنی وارد جریان گاز دودکش می شود.
 • فیوم: ذرات جامدی هستند که در اثر براکم حالت گازی و معمولاً بعد از تبخیر مواد ذوب شده و توام با یک واکنش شیمیایی مانند اکسیداسیون تولید می شوند.

تقسیم بندی از نظر شیمیایی

در این گونه تقسیم بندی آلاینده های به دو گروه مواد آلی و مواد معدنی تقسیم می شوند. ترکیبات آلی حاوی کربن و هیدروژن هستند و بسیاری از آنها دارای عناصری مانند اکسیژن، نیتروژن، فسفر و گوگرد می باشند.

تقسیم بندی از نظر فیزیولوژیکی

در این تقسیم بندی هفت گروه آلاینده قرار می گیرد:

 • تحریک کننده ها
 • خفه کننده ها
 • سموم فلزی
 • مواد آلرژیک
 • مواد بیماریزای غیر فلزی
 • سموم سیستمیک
 • مواد مخدر یا بیهوش کننده و...

تقسیم بندی از نظر فرم آلودگی

در این تقسیم بندی دو گروه آلاینده اولیه مانند منواکسید کربن و دی اکسید گوگرد و آلاینده های ثانویه مانند اکسیدان ها فتوشیمیایی جای می گیرند.