05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397  |   | ورود به سایت

 

ذرات معلق بسیار ریز PM0.1:

این گروه شامل ذرات معلق با قطر یک دهم میکرون و یا کمتر بوده و بیشترین تعداد ذرات در همین گروه قرار دارد. این ذرات از نظر سطح، غالب ترین ذرات معلق هوا هستند ولی سهم اندکی در میزان جرم کلی ذرات معلق هوا دارند. این ذرات بطور عمده از احتراق ناشی شده و در مرحله دوم بعنوان ذرات ثانویه از تبدیل گاز به ذره ایجاد می شوند. این ذرات ذاتاً ناپایدار بوده و از طریق انعقاد و فشردگی به ذرات بزرگتر تبدیل می شوند. سولفات ها و نیترات ها از جمله ترکیبات غالب در این گروه می باشند.

ذرات معلق بسیار ریز به قسمت های تحتانی سیستم تنفسی و داخل آلوئول های ریه نفوذ می کند و سبب اثرات قلبی و ریوی متعددی می شود.