|
انتخاب زبان: فارسی English

پروژه ها

مستمر

شورای محترم اسلامی شهر تهران بنا بر ضرورت موجود بر آن شد تا لایحه‌ای را با عنوان "برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صوتی شهر تهران" را به تصویب برساند. این لایحه در تاریخ 7/9/94 در مجلس شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه مقرر گردید "کمیته کنترل و پایش آلودگی صوتی شهر تهران" توسط شهرداری جهت بررسی و شناسایی راهکارهای کاهش آلودگی صوتی، مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه، تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها تشکیل گردد. این شرکت به‌عنوان دبیر کمیته انتخاب شده است. تعیین وظایف و ابلاغ برنامه زمان‌بندی شده به هریک از معاونت­ها، مناطق، سازمان­ها و شرکت­های تابعه شهرداری تهران و همچنین نظارت بر حسن اجرای تکالیف مقرر، برگزاری جلسات کمیته به‌صورت ماهانه و ارائه گزارش حسن اجرای اقدامات انجام شده هر شش ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر تهران از وظایف این دبیرخانه می‌باشد. اولین جلسه کمیته در خرداد ماه سال 95 تشکیل شد و تاکنون 10 جلسه از شروع به فعالیت این کمیته گذشته است.

دبیرخانه کمیته کنترل و پایش آلودگی صوتی شهر تهران